KaPro MM je softver za planiranje i predikciju održavanja mašina i opreme. Na osnovu digitalno prispelih i obrađenih podataka radi se statistička obrada i predviđanje budućih kvarova. Na ovaj način smanjujemo održavanje po prijavi kvara, a povećava se broj preventivnih servisa, što u proseku smanjuje zastoje i gubitke u radu 20 – 40 procenata. Samim tim se podiže i produktivnost proizvodnje u sličnim procentima.

Kapro MM informacije o stanju kritičnih parametara mašine dobija pomoću LoRa mreže i sistema senzora (Industrial Internet of Things – IIOT). Sa druge strane povezuje se sa ERP softverom kako bi se proverilo stanje zaliha rezervnih delova, I kako bi se na vreme mogli lansirati nalozi za nabavku delova koji nedostaju.

KaPro MM je takođe povezan sa softverom za planiranje proizvodnje (ako postoji) kako bi se sinhronizovali procesi održavanja i proizvodnje. Sam softver sadrži sledeće elemente: priprema održavanja, IOT platforma za prikupljanje i obradu podataka, planiranje radnih naloga za održavanje (planiranje rada i planiranje rezervnih delova), praćenje izvršenja radnih naloga, sistem izveštavanja.

REFERENCE:

  • ČAJEVEC Šipovo (BiH) (drvnoprerađivačka industrija).
  • LIVPROM Jajce (BiH) (drvnoprerađivačka industrija).

Jer u svakoj dobroj kompaniji se krije jedna digitalno još bolja!

Za više infomacija na raspolaganju vam je naš tim, kontaktirajte nas!